Inför årsskiften finns det flera saker att tänka på för dig som är företagare. Din rådgivare hjälper självklart gärna till med det som kan vara aktuellt för dig. Här tar vi upp några saker som till exempel hur du kan maximera underlaget för lågbeskattad utdelning, varför det kan vara bra att göra tilläggsinbetalning för pension samt hur du kan förbereda bokslutet.

Maximera underlag för lågbeskattad utdelning

Före årsskiftet finns möjlighet att maximera underlaget för lågbeskattad utdelning. Detta görs genom att ta ut tillräckligt hög kontant lön senast den sista december för att uppfylla kraven på löneuttag för att kunna använda de totala lönerna i bolaget som underlag för lågbeskattad utdelning. 

Utrymmet för utdelningen, dvs hur mycket man kan ta ut till låg beskattning, bestäms enligt olika regler. Beräknar man utdelning enligt förenklingsregeln krävs inga särskilda beräkningar av underlag. För utdelning som tas ut under 2023 är taket för lågbeskattad utdelning 195 250 kr när förenklingsregeln används.

För många företag är det lönsamt att i stället använda huvudregeln. Då är nämligen taket för utdelning 50 procent av de totala lönerna i företaget under året. En förutsättning är dock att företagsledaren tagit ut tillräckligt hög kontant lön under året. Olika förmåner, kostnadsersättningar m. m., räknas alltså inte som kontant lön i detta sammanhang.  Lönekravet är minst sex inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget och dess dotterbolag. För löner som utbetalas under 2022 finns det ett tak som innebär att den högsta lönen som krävs för att uppfylla reglerna är 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). Utdelningen tas under 2023 eller senare.

Tänk på att ett utdelningsutrymme kan sparas, därför är det en bra idé att uppfylla lönekraven även om utdelningen kommer att ske längre fram i tiden. Reglerna är snåriga och det finns t ex regler kring att även en närstående kan uppfylla lönekravet för ägaren. Diskutera med din rådgivare om du behöver se över ditt löneuttag innan årsskiftet.

Upp till brytpunkten för statlig skatt är lön och förmåner ofta att föredra framför utdelning för att maximera socialförsäkringar och allmän pension. För 2022 ligger den gränsen på 554 900 kr. Utdelning kan vara ett bra komplement eftersom den totala skatten blir lägre.

Tilläggsinbetalning för pension

Till årsskiftet är det många som gör extra pensionsavsättningar. Måste man göra det före årsskiftet? Det beror på företagsform. För den som driver verksamhet i enskild firma eller som delägare i handelsbolag behöver premierna vara inbetalda före årets utgång. Men tänk på att inbetalning av premier för pensionsförsäkringar sänker den pensions- och sjukpenningsgrundande inkomsten. Om inkomsten inte är tillräckligt hög är det inte säkert att en extra inbetalning till en pensionsförsäkring är en bra idé.

För delägare i aktiebolag gäller andra regler. Rådet är att bolaget ska betala in premier (tjänstepension) även för företagsledaren. Själva betalningen behöver inte ske före årsskiftet då betalningstidpunkten inte påverkar avdragsrätten på samma sätt.

Det är viktigt för företagare att ha en tjänstepensionsförsäkring. Vårt råd är att premierna bör betalas in löpande under året och inte som en engångsbetalning i samband med bokslutet. Vid engångsbetalningar går man nämligen ofta miste om en del viktiga skyddsmoment som en tjänstepensionsförsäkringen innehåller, t.ex. premiebefrielseförsäkring som innebär att det, genom försäkringen, sker fortsatta inbetalningar till tjänstepensionsförsäkringen vid långvarig sjukdom.

Att göra extra pensionsavsättningar för att minska vinsten och därmed bolagsskatten kan vara bra, men om bolaget har överlikviditet kan det finnas andra lösningar som är mer fördelaktiga på lång sikt. Det kan handla om att öka sina löpande pensionsavsättningar eller att placera överlikviditeten i en kapitalförsäkring. Den senare sänker inte resultatet, men kan vara förmånligt på andra sätt. Stäm av med din rådgivare och pensionsbolag vilken lösning som är bäst för dig.

Se över företagsförsäkringarna

Det är viktigt att se över företagsförsäkringen minst en gång per år. Både behovet av försäkringsskydd och försäkringsvillkoren ändras. En företagsförsäkring täcker normalt endast det som står i försäkringsvillkoren, har det skett förändringar måste därför försäkringsskyddet ses över.

Nu när priserna ökar är detta särskilt viktigt att se över försäkringsbeloppen. Om t. ex. lagret är försäkrat för 1 miljon kronor men lagret är värt 2 miljoner kronro och bolaget råkar ut för en skada där halva lagret skadas blir försäkringsersättningen högst 500 000 kronor trots att både skadan och försäkringsbeloppet är på 1 miljon kr. Lagret är nämligen underförsäkrat.  Även annan egendom värderas ofta till nyanskaffningsvärden i t. ex. brand-, vatten- och inbrottsförsäkringar. Därför är det viktigt att se över dessa belopp så att försäkringsskyddet är fullständigt och omfattar alla adresser där företaget driver verksamhet. Andra försäkringar kan grundas på t. ex. lönesummor.

Nytt aktiebolag på gång?

Om du funderar på att starta ett nytt aktiebolag bör det absolut göras före årsskiftet. Om man äger aktier i ett bolag vid ingången av året innebär det att man får ett så kallat schablonbelopp redan första året. Schablonbeloppet är en av de saker som påverkar möjligheten till lågbeskattad utdelning. Grundförutsättningen för att göra utdelning är naturligtvis att bolaget har likviditet och utdelningsbara medel, men genom att äga aktierna vid ingången till året ökar man sitt underlag för att kunna ta ut lågbeskattad utdelning framåt i tiden.

Om du i stället går i tankar att ombilda ditt bolag från nuvarande bolagsform till aktiebolag finns det fler saker att tänka på vid övergången. Allt detta hjälper din rådgivare dig med.

Förbered bokslutet

Ju mer av förberedelser inför bokslutet som görs under löpande år desto snabbare och enklare är det att göra själva bokslutet.

  • Gör avstämningar löpande under året. På så sätt minskar behovet av rättelser i samband med bokslutet. Se också till att ha bra påminnelserutiner för obetalda kundfordringar så ökar sannolikheten att få betalt.
  • För vissa balansposter räcker det inte att stämma av. För att värdet ska bli rätt behövs det andra underlag också. Det gäller t.ex. kort- och långfristiga placeringar, Samla därför in underlag som behövs för bokslutet, t.ex. försäkringsbesked, specifikationer över värdepappersinnehav, engagemangsbesked och liknande.
  • Fastställer ni lagervärde genom fysisk inventering kring bokslutet. I så fall är det hög tid att bestämma tidpunkt för denna inventering och gå igenom inventeringsrutiner med inventeringspersonalen. Glöm inte att kontakta revisorn innan dag för inventering bestäms.
  • Hur ska resultatet disponeras? Det är dags att börja fundera kring hur resultatet ska disponeras. Hur mycket behöver sparas i bolaget och hur mycket ska vara tillgängligt för ägarna?

Kontrolluppgifter och Fora-rapportering i slutet av januari

Numera behövs inte längre kontrolluppgifter för anställdas löner och förmåner då de hanteras i arbetsgivardeklarationerna. Men det finns andra kontrolluppgifter som måste lämnas, t. ex. om bolaget lämnat utdelning eller betalat ut räntor. I slutet av januari är det dags att lämna kontrolluppgifterna till Skatteverket.

I slutet av januari är det även dags att rapportera antal anställda och lönekostnader till Fora så att försäkringsskyddet för de anställda blir rätt. Detta ingår ofta i redovisningskonsultens arbete, men om du sköter mycket av bokföringen på egen hand kan det vara bra att kontrollera så att det inte hamnar mellan stolarna.