Företagsrekonstruktion innebär att företag med ekonomiska problem, men som har möjlighet att överleva, ska kunna rekonstrueras för att kunna drivas vidare. En helt ny lag om företagsrekonstruktion med flera viktiga nyheter har införts. Läs mer om dessa här.

Under rekonstruktionen

En ansökan om företagsrekonstruktion ska innehålla en rekonstruktionsplan som anger vilka åtgärder företaget anser vara nödvändiga för en framgångsrik rekonstruktion. Flera viktiga nyheter införs kring rekonstruktionsplanen. Hela rekonstruktionsplanen ska nu antas genom omröstning bland borgenärer, ägare och andra parter och fastställas av domstolen. Detta innebär att rekonstruktionsplanen blir bindande. En viktig förändring är att rekonstruktionsplanen kan innehålla fler och framförallt framåtriktade åtgärder. Exempel på sådana åtgärder utöver skuldsanering kan vara försäljning av verksamhetsgrenar, ny finansiering, förändring i ägarkretsen och emissioner m.m.

Under rekonstruktionen

Det blir utökade möjligheter för företaget att säga upp avtal som löper under lång tid i förtid under en rekonstruktion. De flesta avtal, inkl. lokalhyresavtal, kommer att kunna sägas upp i förtid med en uppsägningstid på tre månader. Motparten får då i regel en skadeståndsfordran om avtalet sägs upp i förtid, men denna omfattas av skuldnedskrivningen om rekonstruktionen innehåller en sådan. Till skillnad från idag får ett företag under rekonstruktion köpa varor på kredit, men det förutsätter att någon är beredd att sälja på kredit. Det blir inte heller möjligt att realisera säkerheter i form av vissa panter under en rekonstruktion.

De nya reglerna ställer därför större krav på leverantörer och avtalsparter att känna till om dess kunder försätts i företagsrekonstruktion så att de kan begränsa sina egna risker.

Kraven på företagsrekonstruktörer skärps och i fortsättningen är det framförallt konkursförvaltare som kan få uppdrag som rekonstruktörer. Idag finns det en rad andra konsulter som arbetar med rekonstruktioner, deras möjligheter att arbeta med företagsrekonstruktioner kommer i regel att upphöra.

Sammantaget ställs högre krav på företag som ansöker om företagsrekonstruktion och kostnaderna för företagsrekonstruktion bedöms öka. Detta finns farhågor för att det nya förfarandet kan försvåra möjligheterna för mindre företag att genomföra företagsrekonstruktioner i små företag.

Tips till företag i ekonomisk kris

  1. Sök hjälp så tidigt som möjligt. Ju snabbare ett företag tar tag i problemen, desto fler möjligheter finns det och desto större är sannolikheten att det går att vända en negativ utveckling.
  2. Tala med din revisor och redovisningskonsult tidigt, vi kan ge många goda råd och i vårt kontaktnät finns duktiga företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare.
  3. Håll koll på likviditeten och orderingången. Detta är oftast de tidigaste indikatorerna på kommande ekonomisk kris. Gör en likviditetsbudget eller prognos.
  4. Formalia är viktigt, om förlusterna innebär att det egna kapitalet understiger aktiekapitalet måste t.ex. en kontrollbalansräkning upprättas. Det är viktigt att sköta skattebetalningar för att undvika personligt betalningsansvar. Det finns också regler om vilka skulder som får betalas och i vilken ordning.
  5. Håll kontakt med viktiga kunder, leverantörer och banken för att kunna agera i tid. Vad händer om någon av dina kunder eller leverantörer får ekonomiska svårigheter?