Från och med den 29 juni gäller nya regler med grund i EU:s arbetsvillkorsdirektiv. De handlar bland annat om information som arbetsgivare måste lämna till nyanställda, skyldighet att lämna skriftliga svar till anställda som vill förändra sin sysselsättningsgrad eller anställningsform samt att anställda som huvudregel får ha parallella anställningar så länge inte detta skadar arbetsgivarens verksamhet.

Riksdagen har beslutat om nya regler som grundas på EU:s arbetsvillkorsdirektiv och liknande regler gäller numera inom hela EU och EES-området. Reglerna är minimiregler och det är möjligt att genom kollektivavtal göra avvikelser från reglerna.

Arbetsgivare ska till nyanställda lämna följande information skriftligen så snart som möjligt:

 • Var arbetsplatsen är belägen eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet utförs på olika platser eller att den anställde själv får bestämma sin arbetsplats.
 • Kort beskrivning av arbetsuppgifter och titel
 • Om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller är en provanställning samt uppsägningstider.
 • Begynnelselön och hur ofta och på vilket sätt den utbetalas.
 • Normal arbetstid, ev övertid eller mertid och ersättning för sådant arbete.
 • Minsta tidsfrist för besked om arbetstidens och ev. jourtids förläggning.
 • Rätt till utbildning som arbetsgivaren betalar när detta är tillämpligt
 • Längd på betald semester
 • Uppsägningsregler
 • Att arbetsgivaren erlägger arbetsgivaravgifter och uppgift om skydd för social trygghet, t.ex. tjänstepension och grupplivförsäkring
 • Tillämpligt kollektivavtal i förekommande fall

Det finns tidsfrister inom vilka den skriftliga informationen måste lämnas.

Om en anställd, oavsett om denne är tidsbegränsat eller tillsvidareanställd, begär att få en högre sysselsättningsgrad måste arbetsgivaren besvara denna begäran inom en månad och ange skälen för beslutet. Detsamma gäller om en tidsbegränsat anställd begär en annan anställningsform. Den anställde måste dock ha varit anställd mer än sex månader och får inte vara provanställd för att ha rätt att få ett skriftligt svar.

Nytt är även att en anställd får ha parallella anställningar så länge detta inte skadar arbetsgivarens verksamhet. Konkurrens med arbetsgivarens verksamhet eller att den andra anställningen hindrar arbetets utförande utgör skäl att neka en anställd att ha flera anställningar.

De nya reglerna träder i kraft den 29 juni 2022