Personligt ansvar för bolagets skulder

Huvudregeln i ett aktiebolag är att styrelsens ledamöter och aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets skulder. Om leverantörer och andra fordringsägare inte får betalt är de hänvisade till de tillgångar som finns i bolaget. Men det finns några undantag från denna huvudregel.

Parterna kan avtala om att aktieägarna ska vara personligt betalningsansvariga för bolagets skulder om bolaget inte kan betala. Det är till exempel inte ovanligt att banker ställer krav på en personlig borgen för att låna ut pengar till bolag.

Följs inte reglerna om kontrollbalansräkning kan styrelsen och i många fall ägarna bli personligt ansvariga för bolagets skulder som uppstår efter att reglerna inte följts och gäller fram till just dessa skulder betalats. Det räcker alltså inte med att det egna kapitalet på nytt överstiger det registrerade aktiekapitalet för att det personliga ansvaret för bolagets skulder ska försvinna. För att nya skulder inte ska omfattas av det personliga betalningsansvaret krävs dessutom att det upprättas en ny kontrollbalansräkning eller görs en årsredovisning som visar att det egna kapitalet överstiger det registrerade aktiekapitalet.

Det är också viktigt att betala skatter och avgifter i rätt tid, eftersom företagaren och styrelsens ledamöter annars kan bli personligt betalningsansvarig om skatterna förfallit till betalning. Många bolag har anstånd med att betala skatter, ofta sedan Coronapandemin, de skatter för vilka företaget har ett anstånd har inte förfallit till betalning. För att undvika personligt betalningsansvar måste åtgärder vidtas före förfallodagen genom att begära bolaget i konkurs eller genomföra en betalningsinställelse i någon annan form, t.ex. företagsrekonstruktion.