Kontrollbalansräkning

När ett bolag går med förlust finns det risk att bolagets eget kapital urholkas. I aktiebolag finns därför regler som är till för att skydda bolagets fordringsägare. Reglerna innebär att styrelsen måste agera om förlusterna är så stora att bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Den första åtgärden som styrelsen i så fall ska vidta är att genast upprätta en kontrollbalansräkning. Skillnaden mellan en kontrollbalansräkning och en vanlig balansräkning är att tillgångar får tas upp till marknadsvärde och att bolaget får använda andra redovisningsregler än de som vanligen används om detta innebär att tillgångarna kan tas upp till högre värden än i en vanlig balansräkning. Om bolaget har en revisor ska kontrollbalansräkningen därefter granskas av denne. Granskningen är översiktlig och kan inte jämföras med en fullständig revision.

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital överstiger hälften av det registrerade aktiekapitalet kan verksamheten drivas vidare. Kontrollbalansräkningen är en ögonblicksbild och om förlusterna fortsätter kan en ny kontrollbalansräkning behöva upprättas.

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen kalla till bolagsstämma där ägarna ska ta ställning till om verksamheten ska drivas vidare eller avvecklas. Stämman kan också besluta om olika åtgärder för att öka det egna kapitalet, till exempel aktieägartillskott eller nyemission till överkurs. Efter det att dessa åtgärder är genomförda ska det egna kapitalet överstiga hela det registrerade aktiekapitalet.

Det vanliga är att bolagsstämman beslutar att driva verksamheten vidare för att under upp till åtta månader vidta åtgärder för att återställa det egna kapitalet. Inom dessa åtta månader måste en ny kontrollbalansräkning upprättas. Om denna utvisar att det egna kapitalet överstiger hela det registrerade aktiekapitalet kan verksamheten drivas vidare. Understiger det egna kapitalet det registrerade aktiekapitalet måste bolaget avvecklas. Detta sker dock inte automatiskt utan styrelsen måste i sådana fall ansöka om likvidation. Efter en sådan ansökan tillsätts en likvidator med uppdrag att avveckla verksamheten. Det är mycket viktigt att följa de formella reglerna för att skydda styrelsens ledamöter som annars kan drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder.