Konkurs

Om företaget saknar möjlighet att betala sina skulder eller fortsätta sin verksamhet är avveckling ofta det enda alternativet. Detta kan ske genom likvidation, det vill säga att man upplöser bolaget, men när det är fråga om ekonomisk kris är konkurs det vanligaste alternativet.

En konkurs inleds genom att antingen bolaget självt eller någon fordringsägare ansöker om att bolaget ska försättas i konkurs. Tingsrätten ska besluta om konkurs om bolaget inte kan betala sina förfallna skulder och denna oförmåga inte är tillfällig. Om tingsrätten beviljar ansökan tillsätts en konkursförvaltare.

Konkursförvaltarens uppgift är att sälja bolagets tillgångar och betala bolagets skulder samt avsluta verksamheten på ett strukturerat sätt. Betalning av skulder sker enligt en lagstadgad prioriteringsordning. Under den tid konkursen pågår och under uppsägningstiden kan de anställda få lön via den statliga lönegarantin. Konkurs innebär en snabb avveckling av verksamheten och när konkursen är avslutad är bolaget avvecklat. Konkursförvaltaren tar över ledningen av företaget och tar över de uppgifter som före konkursen har legat på styrelse och VD.

En konkursförvaltare har även andra uppgifter, som till exempel att utreda om det förekommit några transaktioner före konkursen som kan ha gynnat vissa borgenärer och missgynnat andra. Konkursförvaltaren ska också utreda om kontrollbalansräkning har upprättats och i så fall om det skett i rätt tid. Denna uppgift används i sin tur av vissa företag som har som affärsidé att försöka driva in pengar av styrelseledamöter som inte följt reglerna om kontrollbalansräkning.