Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion handlar om att företag med ekonomiska problem, men som trots det har överlevnadsmöjligheter, ska kunna rekonstrueras för att ha möjlighet att drivas vidare.

Numera kan en företagsrekonstruktion beviljas redan när det finns en risk för att företaget kan hamna i ekonomisk kris. Tanken är att ju tidigare ett företag kan ta tag i ekonomiska problem och ju fler rekonstruktionsmöjligheter som står tillbuds desto mer ökar sannolikheten för att rekonstruktionen ska bli framgångsrik.

Det är företaget som ansöker om företagsrekonstruktion och ska samtidigt presentera en rekonstruktionsplan som anger vilka åtgärder man tycker är nödvändiga för att rekonstruktionen ska lyckas. Exempel på sådana åtgärder kan vara att minska bolagets skulder, omförhandling av avtal som löper på längre tid, försäljning av verksamhetsgrenar, ny finansiering, förändring i ägarkretsen, emissioner med mera.

Minskning av bolagets skulder sker genom ackord som innebär att fordringsägare får delar av sin skuld betald och att de andra delarna skrivs av, ett ackord kräver därför likviditet för att kunna genomföras.

För att ett företag ska kunna beviljas företagsrekonstruktion måste det kunna visa att syftet med rekonstruktionen kan uppnås. Tanken är att företag där sannolikhet är mindre att rekonstruktionen ska lyckas inte ska tillåtas inleda en företagsrekonstruktion. För att rekonstruktion ska lyckas krävs att företaget har en i grunden stark ekonomi och en lönsam kärnverksamhet.

Det är styrelse och VD som driver verksamheten även under en rekonstruktion, även om deras möjligheter att fatta beslut begränsas. Det utses samtidigt en företagsrekonstruktör som ska se till borgenärernas intressen. Det är mycket regleringar kring själva rekonstruktionen och den tar tid att genomföra, bland annat eftersom en del beslut måste fastställas av domstol för att gälla.