Få hjälp med Oberoende revision i Vingåker:

Granskning, analys och förbättringsförslag

Välkommen till LR Revision och Redovisning Vingåker i Vingåker för revision på expertnivå!

Revision innebär att en från företaget fristående och självständig revisor granskar ett företags ekonomiska redovisning och företagsledningens förvaltning för att kunna uttala sig om den information som lämnas i årsredovisningen är riktig och om företaget följer de regler som gäller för redovisning och förvaltning i ett företag. Resultatet av arbetet avrapporteras både till företaget och i en offentlig revisionsberättelse. Nedan kan du läsa mer om hur revision går till.

Revision minskar risken för att årsredovisningar innehåller fel och att olika intressenter därmed fattar beslut på felaktiga grunder. Genom att risken för fel är lägre minskar olika intressenters behov av kompletterande information och de behöver inte ta höjd för risken för fel vilket kan innebära bättre villkor för det reviderade företaget. Därför får till exempel reviderade företag ofta bättre rating av kreditupplysningsföretag än oreviderade företag allt annat lika och räntor på banklån kan vara lägre för reviderade företag än oreviderade företag.

Bättre förberedda företag

Ett viktigt syfte med revision är att identifiera risker och upptäcka fel och brister i ett tidigt skede så att de kan rättas innan årsredovisningen är klar eller att upplysningar läggs till så att det blir tydligare för läsaren vad som hänt. Revisorn kommer också med olika förbättringsförslag och är ett bollplank till företagsledningen. På så sätt bidrar vi till seriösa företag som är bättre förberedda för att hantera förändringar och risker.

I revisionsberättelsen bekräftar revisorn genom sina uttalanden om årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är upprättad enligt gällande regler och att förvaltning skötts enligt gällande regler. Om det finns kvarstående brister eller begränsningar framgår detta i form av avvikande uttalanden eller anmärkningar i revisionsberättelsen. Det är viktigt att läsa vad det faktiskt står och bedöma vad detta har för betydelse inför beslut som läsaren ska fatta.

Så går revisionen till

En oberoende revision genomförs enligt internationella revisionsstandarder för att säkerställa en hög kvalitet. Syftet med revisionen är att säkerställa att årsredovisningen har upprättats enligt gällande regler och inte innehåller några väsentliga fel. Det skapar trygghet och gör att olika intressenter kan lita på den reviderade informationen som underlag för beslut. Dessutom revideras att bolaget skött skatter och avgifter samt att styrelse och VD har följt aktiebolagslagen och andra regler.

Revision inleds med en riskbedömning. Revisorn analyserar inte bara företaget utan också bransch och andra faktorer som påverkar företaget för att hitta vad som kan bli fel i årsredovisningen och förvaltningen. Revisorn undersöker också vilka kontroller det finns i företaget för att förhindra att fel uppstår och för att hitta svagheter och brister i rutiner. För att ytterligare minska risken för fel identifieras även andra väsentliga poster för fortsatt granskning.

Väsentliga områden ringas in

Därefter granskas de områden som identifierats i risk och väsentlighetsbedömningen ytterligare för att säkerställa att det inte finns väsentliga fel eller brister i årsredovisningen eller förvaltningen. Detta gör revisorn genom olika analyser, jämföra uppgifter i redovisningen med underlag, begära in uppgifter och besök för att se att t.ex. ett väsentligt lager verkligen existerar. Revisorn granskar inte allt men genom att koncentrera den fortsatta granskningen till väsentliga områden där det är störst risk för fel effektiviseras revisionen.

Ett viktigt beslutsunderlag

När granskningen är klar avrapporteras revisionen. I den offentliga revisionsberättelsen rapporterar revisorn om resultatet av revisionen. Revisorn tar ställning till om årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat. Om det kvarstår några väsentliga brister eller fel efter revisionen framgår det av revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen kan också innehålla viktiga upplysningar som inte beror på brister eller fel i årsredovisningen. Revisionsberättelsen är ett viktigt beslutsunderlag för banker, leverantörer, kunder med flera.

Under revisionen rapporterar revisorn sina iakttagelser direkt till företagsledningen. Ofta kan eventuella fel och brister rättas till så att årsredovisningen blir korrekt och revisorn kan lämna förslag för att förbättra rutiner. Revisorn ger också andra förslag och tips till företagsledningen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Revision och Redovisning Vingåker i Vingåker får du:

  • Professionella analyser
  • Kvalitetssäkrade beslutsunderlag
  • Förslag på förbättringar
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Linda Söderling

Auktoriserad revisor
Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på LR Revision och Redovisning Vingåker i Vingåker kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss