Elstödet kommer att bli 50 öre per kWh i elområde 3 (området går från Älvdalen – Gävle i norr till Varberg – Oskarshamns flygplats i söder). I elområde 4 (Falkenberg till Oskarshamn och söderut) blir elstödet 79 öre/kWh. Det framgår av fakturan för elnätsavgift vilket elområde ett företag tillhör. Stödet grundas på företagets faktiska förbrukning mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022. Det maximala stödet är 20 miljoner kr. Lägre maxbelopp gäller enligt EU:s statsstödsregler för företag inom jordbruk och fiske.  

Regeringen föreslår att stödet kommer att gå att söka under perioden 30 maj till den 25 september 2023. Stödet kommer att administreras av Skatteverket och elstödet utbetalas till företagets skattekonto. Det kommer alltså inte att ske någon automatisk utbetalning utan företagen måste ansöka om stöd. Många uppgifter i ansökan kommer att vara förifyllda, t.ex. uppgift om faktisk elförbrukning som kommer från elnätsföretagen. Avsikten är att ansökningar i de flesta fall ska kunna prövas maskinellt för att utbetalning ska kunna ske snabbt. Företag som ingår i samma koncern måste ansöka samordnat hos Skatteverket, detta hänger samman med att maxgränsen för elstöd gäller för alla företag inom samma koncern. 

Ett antal villkor måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna beviljas elstöd enligt regeringens förslag. De viktigaste villkoren är följande:  

  • Företaget måste ha en anslutningspunkt till elnätet inom elområde 3 till 4 och ha ett elnätsavtal den 17 november 2022. Särskilda regler gäller för företag som har fusionerats och vissa dödsbon m.m. för att de ska kunna söka om elstöd.  
  • Företaget måste förbruka el för eget bruk. Detta innebär dock inte att företaget måste ha konsumerat elen. Ett fastighetsbolag som hyr ut bostäder eller lokaler och där el ingår i hyran kan få elstöd även för hyresgästernas förbrukning. Detta innebär också att en hyresgäst enbart kan söka om elstöd om de har eget abonnemang direkt hos elnätsbolaget.  
  • Företaget måste ha F-skattsedel eller uppfylla villkoren för F-skatt. Särskilda regler gäller för bl.a. ideella föreningar som kan ansöka om elstöd även de saknar F-skattsedel.  
  • Företaget får inte vid beslutstillfället ha statliga skulder hos Kronofogdemyndigheten, det går alltså att betala skulder innan ansökan för att få del av elstöd.  

Ovanstående är ett förslag och kräver bl.a. ett godkännande från EU-kommissionen. Vi återkommer med mer information när reglerna är beslutade.