En tillgång i en näringsverksamhet som används privat räknas som en förmån och ska beskattas. Men det finns olika regler för om användandet sker i en enskild näringsverksamhet eller av en anställd i ett aktiebolag..

I både aktiebolag och enskild näringsverksamhet gäller att förmån av att använda en vara ska beskattas antingen som inkomst av tjänst om aktiebolaget äger tillgången, eller som inkomst av näringsverksamhet om det är enskild näringsverksamhet. Är det fråga om uttag av tjänster beskattas uttaget om värdet på tjänsten är mer än ringa. Om det gäller ett faktiskt användande av en vara eller mer värdefulla tjänster sker beskattning oavsett företagsform. Beskattning sker till ett värde som motsvarar marknadsvärdet, till exempel vad det kostar att hyra motsvarande tillgång.

När det däremot gäller dispositionsrätten, dvs rätten att disponera en vara, gäller olika regler mellan aktiebolag och enskild firma. I aktiebolag gäller att redan dispositionsrätten, dvs själva rätten att använda tillgången – oavsett om den används eller inte – medför beskattning. Därför beskattas i regel företagsledare i fåmansföretag för rätten att utnyttja fritidsbostäder, båtar och andra dyrare inventarier.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att det bara är det faktiska privata nyttjandet och inte dispositionsrätten som leder till uttagsbeskattning. Målet gällde stallplatser där omfattningen av makarnas hästverksamhet bedömdes vara hobby.

För vissa tillgångar finns det särskilda värderingsregler, som till exempel reglerna om bilförmån och bostadsförmån.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolens dom 2024-03-21, mål nr 3892-23