Kompetens och engagemang som ger resultat

VD kommentarer

Bokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Nu när revisionen är frivillig i de minsta företagen är det dags att välja vilken trovärdighet och säkerhet som krävs i redovisningen. Det finns olika alternativ och därmed också olika kostnad.

Trovärdighet handlar om att banker, kunder, leverantörer, skattemyndigheter och andra utanför företaget ska våga lita på företagets redovisning. Högst trovärdighet har revisionsberättelse eftersom revision innebär att en expert granskat redovisningen och intygar att den är upprättad enligt gällande redovisningsregler och därmed ger en rättvisande bild.

Trovärdigheten kommer till uttryck i revisionsberättelsen som är offentlig och används av bl.a. kreditupplysningsföretag när de ger rekommendationer i sina kreditupplysningar som i sin tur används av banker, kunder och leverantörer när de beslutar sig för och i så fall på vilka villkor som de ska göra affärer med företaget. Utan revisionsberättelse påverkas dessa kreditbedömningar negativt. Risken för att ett företag kommer att granskas av skatteverket är betydligt högre om företaget inte revideras.

Revisionsberättelse är och kommer att vara den bästa försäkringen för att den ekonomiska informationen är trovärdig. Detta skyddar företaget, dess ägare och andra användare av företagets information. En helförsäkring med andra ord.

För en del företag är det inte nödvändigt med denna höga trovärdighet. Då kan bokslutsberättelse vara ett alternativ. Bokslutsrapport innebär att den auktoriserade redovisningskonsulten bekräftar att bokslutet är upprättat enligt Svensk standard för redovisningskonsulter (Reko). Vid upprättandet görs vissa rimlighetskontroller men det sker ingen revision eller annan granskning. Därför kan inte redovisningskonsulten uttala sig om bokslutet är korrekt eller inte. Detta ger en lägre trovärdighet än vid revision. Bokslutsrapporten innebär dock en säkerhet för att det inte finns några upptäckta fel i bokslutet, men det kan mycket väl finnas fel i underlag m.m. som påverkar bokslutet utan att ha upptäckts. Bokslutsrapporten ger inte samma skydd och kan jämföras med en halvförsäkring. En bokslutsrapport är inte offentlig och kan därför inte användas av t.ex. kreditupplysningsföretag eller skattemyndigheter.

Både revisionsberättelse och bokslutsrapport är frivillig för de minsta företagen. Båda förutsätter en del extra arbete utöver det som idag görs för att upprätta bokslut. Bokslutsrapporten kräver mindre arbete än den granskning som krävs inför en revisionsberättelse varför kostnaden för bokslutsrapporten blir lite lägre. För ett välskött företag handlar det inte om några stora skillnader i pris. En helförsäkring kostar lite mer än en halvförsäkring.

Alternativet att varken ha revisionsberättelse eller bokslutsrapport avråder vi ifrån i de flesta fall. Detta hänger samman med att om det varken finns revisionsberättelse eller bokslutsrapport är detta en signal om att det kan finnas allvarliga fel i årsredovisningen. En auktoriserad redovisningskonsult får nämligen inte lämna en bokslutsrapport om arbetet inte har kunnat utföras enligt Reko eller om bokslutet innehåller fel. Därför kan det vara viktigt att kunna visa upp en bokslutsrapport eller revisionsberättelse när banken begär detta.

Hos oss kan Du välja

Vi kan tillhandahålla både revisionsberättelser och bokslutsrapporter. Hos oss finns det både revisorer och redovisningskonsulter så därför kan vi erbjuda denna valmöjlighet. En hel del av våra konkurrenter och kollegor har inte denna möjlighet utan kan enbart föreslå antingen bokslutsrapporter eller revisionsberättelser.

Vi kan därför finna den lösning som är bäst för varje enskilt företag. För oss är det självklart att företag ser olika ut och har olika behov. Nu när företagen får välja vill vi gärna hjälpa till och hitta den bästa lösningen för varje enskilt företag. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Vi diskuterar gärna för- och nackdelar med de olika alternativen!

3457

Martin Johansson

Aktuellt

Uppdaterat 200703: Aktuellt kring Corona för svenska företag

Läs mer här


Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Fortsätt läs här


Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden. Read more here


Sänkt krav på aktiekapital

läs här

Generationsskifte och försäljning av företaget

läs här

Bild på MartinBokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer