Den 1 augusti träder en ny lag om företagsrekonstruktioner i kraft. Syftet med företagsrekonstruktion är att livskraftiga företag med ekonomiska problem ska kunna leva vidare och inte försättas i konkurs. Ändrade regler ska leda till fler framgångsrika företagsrekonstruktioner genom bl.a. fler verktyg för rekonstruktionen. Tanken är att företagsrekonstruktion ska inledas tidigare än idag med en förbättrad prognos för överlevnad.

Riksdagen har beslutat om ändrade regler som innebär att en företagsrekonstruktion kan inledas tidigare än enligt de regler som gäller nu. Det ska finnas risk för allvarliga ekonomiska svårigheter, och inte som idag att det föreligger allvarliga ekonomiska svårigheter, för att en företagsrekonstruktion ska kunna inledas. Samtidigt skärps kraven så att endast livskraftiga företag verkligen beviljas företagsrekonstruktion.

Kompetenskraven på rekonstruktören höjs, i fortsättningen är det främst konkursförvaltare som kan komma i fråga. Rekonstruktören måste också ha borgenärernas förtroende. Rekonstruktören och bolaget ska komma fram till en rekonstruktionsplan. Denna ska i sin helhet godkännas och blir bindande. Rekonstruktionsplanen kan innehålla fler åtgärder än att oprioriterade fordringsägare får sina skulder nedskrivna genom ett offentligt ackord. Exempel på andra åtgärder är att även prioriterade fordringar ska inkluderas i ackordet, att aktiekapitalet ska öka, ny finansiering med särskild förmånsrätt samt byte av styrelse och VD.

Nytt är också att avtal påverkas av en företagsrekonstruktion. Bolaget under rekonstruktion får under vissa förutsättningar kräva att avtal fullgörs delvis. Det finns också en möjlighet att säga avtal i förtid, vilket innebär en möjlighet att komma ur olönsamma avtal. Lagen innehåller också ett förbud mot avtalsklausuler som innebär att motpart får häva ett avtal pga att bolaget inleder en företagsrekonstruktion.