Kompetens och engagemang som ger resultat

Belopp och procent 2018

Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det kan finnas undantag för särskilda situationer. Uppgifterna avser 2018 (inkomster som deklareras 2019) om inte annat framgår:

Arbetsgivaravgifter

Underlaget består av lön och olika förmåner som betalas till anställda och andra personer utan F-skattsedel:

• 6,15 % av underlaget för personer födda 1938 eller tidigare
• 16,36 % av underlaget för personer födda mellan 1939 och 1959
• 31,42 % av underlaget för personer födda mellan 1953 eller senare

Bilersättning

Skattefri bilersättning när egen bil används i tjänsten 18,50 kr/mil Skattefri ersättning när förmånsbil används i tjänsten och den anställde betalar drivmedel själv:
– diesel 6,50 kr per mil
– bensin och övriga drivmedel 9,50 kr/mil

Brytpunkt och högsta gräns för förmåner
Brytpunkt är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader för att få sin inkomst.

För personer som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång gäller:

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 468 700 kr (ca 38 400 kr per månad)
Brytpunkt för att betala 25 % i statlig inkomstskatt 675 700 kr (ca 55 400 kr/mån)

För personer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång gäller:

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 494 300 kr.
Brytpunkt för att betala 25 % i statlig inkomstskatt 694 900 kr.

Detta beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.

Sjukpenning och pensionsförmåner är knutna till den pensionsgrundande inkomsten, men utgår bara upp till vissa tak. Innebörden är att inbetalda socialavgifter över dessa tak inte ger någon motsvarande förmån.

Högst pensionsgrundande inkomst (PGI) är ca 504 375 kr (före avdrag för allmän pensionsavgift). Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SIG) är 341 200 kr (sjukpenning) fram till den 30 juni och 364 000 kr från den 1 juli.  För föräldrapenning är högsta förmånsgrundande inkomst 455 000 kr.

Drivmedelsförmån

Har någon bilförmån och företaget betalar bränsle skall drivmedelsförmånen beräknas enligt följande:
– vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter = marknadsvärde inkl. moms
– vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift = 1,2 x marknadsvärde inkl. moms

Egenavgifter

”Arbetsgivaravgifter” för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag m.m. och driver aktiv näringsverksamhet:
• 6,15 % av underlaget för personer födda 1938 eller tidigare
• 16,36 % av underlaget för personer födda mellan 1939 och 1952
• 28,97 % av underlaget för personer födda 1953 eller senare (förutsatt att man inte har begärt särskilda karensdagar)

Undantag för samtliga redovisningsperioder:
• 10,21 % av underlaget för personer som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året.
• 16,36 % av underlaget för personer födda 1953 eller senare som har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, vilket man kan göra från och med den månad man fyller 61 år (från 2011 krävs också att man har tagit ut hel premiepension).

De ovan angivna avgifterna gäller vid sju karensdagar i sjukförsäkringen. Väljer egenföretagen att ha 14 dagars karensdag i sjukförsäkringen är egenavgiften istället 28,88 % och vid 30 dagars karenstid 28,64 % för inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp. Man kan välja att ha en karensdag i sjukförsäkringen, avgiften blir då 29,33 % För inkomster därutöver gäller tabellerna ovan.

Egenföretagare får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % av överskottet i näringsverksamheten. Schablonavdraget är 15 % för personer födda mellan 1939 och 1952 och 6 % för personer födda 1938 eller tidigare.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % istället för egenavgifter (oavsett ålder). Schablonavdraget för beräknade egenavgifter är då högst 20 %.

Med aktiv näringsverksamhet menas att en enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag arbetat minst en tredjedel (ca 500 timmar) av normal årsarbetstid i verksamheten eller om verksamheten huvudsakligen baseras på den egna arbetsinsatsen.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Den kommunala avgiften för småhus (tidigare fastighetsskatt) är högst 7 812kr eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För nybyggda hus 2008 till 2011 är avgiften hälften av beloppen ovan. För hus med värdeår 2012 och senare är den kommunala fastighetsavgiften 0 kr i 15 år.

För hyreshus är fastighetsavgiften högst 1 315 kr per bostadslägenhet eller 0,3 % av taxerat värde på bostadsbyggnad och tillhörande tomtmark om det ger ett lägre värde. För nybyggda hus gäller motsvarande reduceringsregler som för småhus ovan. För hyreshus med lokaler betalas statlig fastighetsskatt som uppgår till 1 % på taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark. För industrienheter betalas statlig fastighetsskatt med 0,5 % av taxeringsvärdet.

Förseningsavgifter

Skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgifter 625 kr, i vissa fall 1 250 kr.

Kvartalsredovisning för moms vid handel med andra EU-länder 1 250 kr.

Inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar 6 250 kr, högre belopp vid längre förseningar.

Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kr, högre belopp vid längre förseningar.

Gåvor till anställda, skattefri
• Julgåva 450 kr inkl. moms
• Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
• Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms (t.ex. vid jämn födelsedag eller anställningen upphör). Beloppet avser gåvor som ges vid ett tillfälle under anställningstiden utöver när anställningen upphör.

Gåvor i form av kontanter eller presentkort som kan bytas mot pengar är inte skattefria oavsett belopp. Kan presentkort inte bytas mot kontanter är de skattefria om presentkortets värde understiger beloppsgränserna ovan.

Inkomstskatt – juridiska personer

Bolagsskattesatsen är 22 % för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och m.fl. juridiska personer.

Inventarier – mindre värde

Företag får göra avdrag direkt vid anskaffning av inventarier som uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp. För räkenskapsår som påbörjas under 2017 innebär detta högsta anskaffningsvärde för direktavdrag 22 749 kr (föregående år 22 399 kr), exklusive moms.

Kostförmån

Förmån av fri kost (dock ej vid representation)

Frukost 47 kr/dag
Lunch/middag 94 kr/dag
Helt fri kost (minst tre mål per dag) 235 kr/dag

Fri kost som obligatoriskt ingår i biljettpris på allmänt transportmedel (t.ex. flyg) är skattefri under tjänsteresor.

Moms

Generell skattesats 25 % pålägg (20 % av priset till konsument)
Livsmedel, restaurang (ej vin och sprit) och hotell m.m. 12 % pålägg (10,71 % av priset)
Dagstidningar, persontransporter, böcker m.m. 6 % (5,66 % av priset)

Periodiseringsfond

Ett företag kan skjuta en del av årets inkomst framåt i tiden så att den beskattas senare, t.ex. för att jämna ut inkomster mellan åren. Maximalt avdrag för avsättning till periodiseringsfond:

Aktiebolag och andra juridiska personer: 25 %

Fysiska personer och dödsbon: 30 %

Avsättningar som görs i boksluten 2018 återförs till beskattning senast 2024.

I aktiebolag och andra juridiska personer beräknas en ränteintäkt på avsättningen till periodiseringsfond som beskattas årligen. Den schablonmässiga ränteintäkten är 0,36 % för 2018.

Representation

Avdragsrätten för representation vid måltider har i huvudsak slopats från den 1/1 2017. Endast enklare förtäring är numera avdragsgill, högst 60 kr per person exkl.moms. Med enklare förtäring menas kaffe, alkoholfri dryck, enklare smörgås och liknande, dock inte måltider.

 

Fortfarande får man avdrag för moms på representation. Underlaget för momsavdraget får vara högst 300 kr per person. Om underlaget för momsen uppgår till högst 300 kr per person får hela momsen dras av (max 36 kr per person) förutsatt att representationen har ett omedelbart samband med verksamheten. Överstiger momsunderlaget 300 kr ska en proportionering ske av moms för mat respektive alkohol, det finns också en schablon enligt vilket momsavdraget kan vara max 46 kr per person.

Referensränta

Används bl.a. för att beräkna olika räntor, t.ex. vid dröjsmål med betalning, och ersätter diskonto som fanns tidigare. Referensränta fastställs två gånger om året av Riksbanken. Den nu aktuella referensräntan är 0 % och gäller från den 1 januari 2015. Högsta dröjsmålsränta blir därmed 8%.

Räntefördelning

För att göra skatteregler mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag mer likvärdiga finns regler om räntefördelning. Reglerna innebär att man räknar fram en schablonmässig ränta på kapitalet i näringsverksamheten. Denna ränta beskattas som inkomst av kapital, istället för inkomst av näringsverksamhet. Underlaget för räntefördelningen är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång (kapitalunderlaget) om de överstiger resp. understiger 50 000 kr.

En företagare kan vid ett positivt kapitalunderlag välja att göra positiv räntefördelning. Räntesatsen på kapitalunderlaget är 6,49 % och den beräknade räntan får beskattas som inkomst av kapital istället för näringsverksamhet. Räntefördelningen kan helt eller delvis sparas och utnyttjas ett senare år.

En företagare kan ha ett negativt kapitalunderlag beroende på att uttagen är större än överskottet, d.v.s. ett slags lån från den enskilda firman. I dessa fall skall näringsidkaren ta upp en beräknad ränta på det negativa kapitalunderlaget som överstiger 50 000 kr, denna beräknade ränta ökar inkomsten av näringsverksamhet och dras av som inkomst av kapital. Räntesatsen är 1,5 %.

Tjänstepension

Avdrag får göras för premier för tjänstepensioner med normalt upp till 35 % av löneunderlaget, dock max 455 000 kr.

Traktamente inom Sverige

Vid tjänsteresor kan traktamenten utgå. Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från både arbetsplatsen och bostaden. Andra traktamentsbelopp än nedan angivna kan följa av kollektivavtal, den del som överstiger den skattefria delen är i så fall skattepliktiga. Det skattefria traktamentet beräknas för hel eller halv dag.

Hel dag: 230 kr per dag. Resdag: resan påbörjas före 12 eller avslutas efter 19.

Halv dag: 115 kr per halv dag. Resdag: resan påbörjas efter 12 eller avslutas före 19.

Efter tre månader: 161 kr per dag.

Nattschablon: 115 kr. Om faktisk övernattningskostnad ej ersätts.

Traktamente skall reduceras med fria måltider och den anställde beskattas för kostförmån (se ovan). Reducering skall dock inte ske för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljetter på t.ex. flyg.

Reducering för helt fria måltider 207 kr
Frukost och lunch/eller middag 127 kr
Lunch och middag 161 kr
Enbart lunch eller middag 81kr
Enbart frukost 46 kr

Traktamente utomlands

Samma regler gäller som för tjänsteresor i Sverige. Istället för schablonbeloppen ovan tillämpas dock ett normalbelopp som varierar mellan olika länder. Beloppen fastställs av skatteverket: se http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente/utlandstraktamente.4.2b543913a42158acf800016035.html

De olika normalbeloppen reduceras vid fri kost med följande procentsatser:
Reducering för helt fria måltider 85 %
Frukost och lunch/eller middag 50 %
Lunch och middag 70 %
Enbart lunch eller middag 35 %
Enbart frukost 15 %

Utdelning i fåmansföretag

Utdelning i fåmansföretag beskattas på olika sätt beroende på storleken på utdelningen m.m. Den del av utdelningen som motsvarar en schablonmässigt beräknad normal utdelning beskattas som inkomst av kapital, överskjutande delar som inkomst av tjänst. Storleken på den kapitalbeskattade utdelningen (gränsbeloppet) beräknas enligt två olika metoder som företagaren kan välja mellan.

Enligt förenklingsregeln beskattas utdelning under 2018 på högst 169 125 kr som inkomst kapital.

Överstiger lönesumman i bolaget ca 375 000 kr  är det ofta mer fördelaktigt att beräkna utdelningsutrymme enligt huvudregeln. Då räknar man först ut ett anskaffningsvärde för aktierna (inkl. ovillkorade aktieägartillskott) som räknas upp med ränta. Till detta får läggas 50 % av kontanta löner som betalats ut till ägaren och anställda under året. Det krävs dock att ägaren eller någon nära släkting till denne tagit ut en kontant lön under 2017 som uppgår till lägst 369 000 + 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag, dock högst 569 280 kr i ägarlön för att få utnyttja denna regel. Utdelningsutrymme som inte utnyttjas kan sparas och räknas upp med en uppräkningsränta. Huvudregeln är komplicerad och det finns en rad detaljregler och övergångsregler som styr beräkningen som inte återges här.

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017

Bild på MartinBokslutsrapport eller revisionsberättelse – hos oss kan Du välja!

Läs mer